Jaarverslag 2022: RCOAK vaart nieuwe koers

Ons Jaarverslag 2022 is uit. In dit jaarverslag beschrijven we, welke nieuwe koers we met het RCOAK zijn gaan varen. Vanaf 2022 ligt de focus van ons fonds vooral op het verlichten van urgente maatschappelijke noden. De bestaanszekerheid van ouderen met een lage sociaal-economische status en van Amsterdammers die met weinig geld moeten rondkomen staat onder druk. Het aantal mensen dat (bijna) niet meer rond kan komen groeide in 2022 – zoals bekend – sterk. Daarnaast verkeren veel organisaties die het RCOAK ondersteunt in deze tijd in zwaar weer. Het RCOAK wil deze initiatieven, die de samenleving aantoonbaar versterken, helpen voortbestaan zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen. En tegelijkertijd via de ondersteuning aan vernieuwende sociale initiatieven laten zien dát en hóe het anders kan. 

Theory of Change
Als basis voor meer impactvol werken heeft het RCOAK in 2022 een ‘Theory of Change’ ontwikkeld, waarin onze uitgangspunten, principes, werkwijze, beoogde effecten en impactclaim staan. Om ruimte te geven aan initiatieven die passen bij onze missie en de Theory of Change, past het RCOAK het bestedingsbeleid stapsgewijs aan. Dit betekent dat we meer en meer:

– de focus verleggen van project naar wat een impactvolle organisatie nodig heeft om impact te kunnen maken en dat aan te tonen;
– de nadruk leggen op wat organisaties nodig hebben om hun reguliere werk goed te kunnen doen;
– meerjarige steun bieden aan sociale initiatieven van onderop die aantoonbaar impact maken op onze doelstellingen. Onder bepaalde voorwaarden kan dit ook exploitatiefinanciering zijn of organisatieversterking, capacity building, impact onderzoek etc. Deze initiatieven hoeven zo geen ‘projectjes’ meer te verzinnen om hun reguliere impactvolle werk in te ‘verpakken’. 

In 2022 is een start gemaakt met deze nieuwe vorm van doneren in de vorm van de pilot ‘RCOAK Basis- en Maatwerkprogramma’.

Aanscherping beleid gericht op ouderen
Vanuit onze focus op een menswaardig bestaan voor wie dat niet (meer) vanzelfsprekend is, zullen wij ons meer gaan richten op:

– initiatieven die ouderen met een laag inkomen bereiken: ouderen die moeite hebben om rond te komen of die zelfs in hun bestaanszekerheid worden bedreigd;
– Initiatieven die ouderen bereiken om hun eenzaamheid te verzachten, zorgen dat zij meer zingeving ervaren en dat zij meer in verbinding zijn met hun omgeving;
– initiatieven die ouderen met een migratieachtergrond bereiken.

Ouderen met een migratieachtergrond en cultuursensitief werken
Een belangrijk aandachtsgebied van het RCOAK is sinds 2022 ‘cultuursensitief werken voor ouderen met een migratieachtergrond’. Het RCOAK wil deze ouderen meer bereiken dan in de afgelopen jaren. Steeds meer onderzoek laat zien dat verschillende groepen ouderen met een migratieachtergrond kampen met specifieke problematiek. En dat deze ouderen in zorg en welzijn behoefte hebben aan een meer cultuursensitieve benadering (bron). Stichting RCOAK wil daarom niet alleen zelf meer toegankelijk zijn voor projecten gericht op ouderen met een migratieachtergrond, maar ook bijdragen aan de ontwikkeling van cultuursensitief werken.

Aanpassing beleid aandachtsgebied Armoede in Amsterdam
Vanwege de toenemende armoede oriënteert het RCOAK zich in 2022 op een meer substantiële rol bij het bestrijden van de negatieve effecten van armoede in Amsterdam. Het RCOAK richtte zich in 2022 in heel Amsterdam op het steunen van initiatieven voor mensen die in bestaansonzekerheid verkeren. In 2022 zijn de eerste stappen gezet om te kijken of het RCOAK partner kan worden in innovatieve programma’s die de mogelijkheid en noodzaak van systeemverandering aantonen (naar meer medemenselijkheid en bestaanszekerheid)

Lang Leve Kunst Fonds
Het Lang Leve Kunst Fonds is in 2021 gelanceerd als initiatief van Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK. Jaarlijks is er rond de 1 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven gericht op actieve kunstbeoefening door ouderen, gericht op (creatieve) ontwikkeling. De bijdrage van het Lang Leve Kunst Fonds kan nieuwe projecten een vliegende start geven, waardoor andere financiers, zoals lokale overheden, eerder aanhaken en ouderen sneller en meer toegang krijgen tot kunst en cultuur. Het Lang Leve Kunst Fonds is in 2022 met het satellietprogramma begonnen. Het doel van het programma is om een aantal organisaties de gelegenheid te geven om de eigen activiteiten verder uit te breiden en daarmee een stabiele basis te creëren voor de toekomst.

 

 

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Inschrijven op de nieuwsbrief
Privacy(Vereist)