Geld nodig voor uw
maatschappelijke project?

Als uw project meer betekenis geeft aan het leven van ouderen en - binnen Amsterdam - andere kwetsbare groepen, ondersteunt ons fonds dit graag financieel.

Benieuwd of uw project in aanmerking komt voor financiering?

Bekijk de criteria en doe de quick scan

bekijk de
projecten die
wij steunen

enkele voorbeelden uit de honderden projecten die wij steunen

zingeving en
levensvragen

betekenisvolle
tijdsbesteding
van ouderen

particuliere vervoersdienst

Klik hier om naar dit project te gaan

van aanvraag tot uitbetaling

De stappen op een rij:
 
 • Toets zelf uw project op onze criteria en voorwaarden.
 • Vraag een quick scan aan.
 • Na een positieve beoordeling van de quick scan door RCOAK ontvangt u inloggegevens waarmee u de definitieve projectaanvraag indient. Binnen één tot drie maanden ontvangt u een afwijzing dan wel een toekenningsbrief van Stichting RCOAK..
 • Na afloop van uw project vult u het uitbetalingsformulier in om het geld op uw rekening te krijgen.

1 criteria en voorwaarden

Uw project kan in aanmerking komen voor financiering door Stichting RCOAK als het gericht is op:
 • het vergroten van het levensplezier van ouderen (minimaal 65+) in Nederland;
 • armoedebestrijding en ondersteuning van kwetsbare groepen van alle leeftijden in Amsterdam.
Het project dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Er wordt door uzelf en/of andere subsidieverstrekkers/fondsen bijgedragen aan de financiering.
 • Het gaat om een éénmalige bijdrage. Bij uitzondering worden meerjarige donaties verstrekt, mits het project op langere termijn niet afhankelijk is van financiële bijdragen van Stichting RCOAK. Exploitatiesubsidies vallen buiten de doelstelling.

Wij hebben een voorkeur voor projecten die in de startfase verkeren, innovatief zijn en in beperkte tijd worden uitgevoerd.
 

Uitsluitingscriteria

Er wordt geen donatie toegekend aan uw project indien het:
 • tot de taak van de overheid of de kerk kan worden gerekend;
 • een uitgesproken politiek karakter heeft;
 • commerciële (neven)doelen kent;
 • gericht is op zuiver wetenschappelijk onderzoek;
 • als belangrijkste resultaat een publicatie of een symposium/congres heeft;
 • in strijd is met christelijke levensbeschouwelijke beginselen.

2 quick scan

Voldoet uw project aan de voorwaarden en is geen van de uitsluitingscriteria van toepassing?

Dan zien wij graag een quick scan aanvraag tegemoet. Bij een positieve beoordeling
ontvangt u binnen twee à drie werkdagen de inloggegevens voor de definitieve aanvraag.

Via deze link kunt u een verzoek voor een quick scan indienen.

3 definitieve projectaanvraag

Dien als eerste stap een quick scan aanvraag in.

Tegelijk met een positieve reactie op uw quick scan, ontvangt u de inloggegevens waarmee u de definitieve aanvraag kunt indienen. Het aanvraagformulier kan eventueel tussentijds worden opgeslagen, waardoor u op een later tijdstip uw aanvraag kunt afronden.

Een complete projectaanvraag bestaat uit:
 1. korte situatieschets;
 2. omschrijving project en gewenst resultaat;
 3. tijdsplanning en kostenraming, inclusief kosten voor eventuele ondersteuning door een professionele fondsenwerver;
 4. bijlagen:
  1. projectbegroting, met vermelding van de uurtarieven;
  2. financieel dekkingsplan;
  3. recente kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel;
  4. recente jaarrekening;
  5. statuten.
Na het indienen van de aanvraag ontvangt een ontvangstbevestiging.

4 na de aanvraag

Uitbetaling

Stichting RCOAK betaalt de toegekende donatie (of een deel daarvan) na afloop van het project op basis van een deugdelijke verantwoording en als voldaan is aan de voorwaarden die in de toekenningsbrief zijn opgenomen. Zie verder voor de voorwaarden.

Bij projecten die langer duren dan een jaar zijn tussentijdse uitbetalingen mogelijk op basis van tussentijdse rapportages.

Een voorschot bij aanvang van het project behoort tot de mogelijkheden maar wordt alleen verstrekt indien de aanvrager schriftelijk aantoont dat het project geen doorgang kan vinden zonder voorschot -een recent bankafschrift waarop het saldo zichtbaar is volstaat- en de volledige financiering van het project is zeker gesteld.

Uitbetalingsformulier

Lees voor het invullen nog een keer de donatievoorwaarden. op de achterkant van de toekenningsbrief. Voldoet het project aan de genoemde voorwaarden? Vul dan het web-formulier in. Graag het gevraagde kosten/baten overzicht en de bijbehorende nota’s alvast scannen en klaarzetten om straks te uploaden. Graag ook de inhoudelijke verantwoording en de eventuele aanbiedingsbrief alvast scannen en klaarzetten.
* verplicht

Wilt u de verantwoording nu verzenden, klik op verstuur. U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail. Het streven is om u binnen twee weken uitsluitsel te geven over uitbetaling van de donatie.

Uw aanvraag is succesvol verzonden, een kopie van het formulier is naar het door u opgegeven e-mailadres verzonden.
Sommige velden zijn niet correct ingevuld.

inleiding

Sinds medio 2014 zijn in opdracht van Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo 10 kwartiermakers actief in hun regio met als doel zoveel mogelijk actieve kunstbeoefening door ouderen, 70+, te stimuleren. De kwartiermakers  maken verbindingen tussen enerzijds de wereld van kunst en cultuur en anderzijds de wereld van zorg en welzijn. De positieve effecten van actieve kunstbeoefening door ouderen, ook dementerende ouderen, zijn verrassend positief, maar moeilijk in woorden te vatten. Vandaar dat we vier films hebben laten maken plus een trailer. Dat helpt hen  om lokale  beleidsmakers, subsidiegevers, zorginstellingen, kunsthuizen  te overtuigen van het nut en ook de noodzaak kunst voor ouderen op de agenda te zetten en te faciliteren.

inleiding

kunst en contact

"Ik voel me daar als een vis in het water. Ook die combinatie jong en oud, dat is werkelijk geweldig."
Ferry Verschuyl, deelnemer aan Music Generations.

Wanneer je ouderen vraagt naar de betekenis van de kunstactiviteit waaraan ze hebben deelgenomen, noemen ze vaak hun persoonlijke ontwikkeling, maar nog vaker hoe geweldig het was om samen aan iets te werken. Ze hebben nieuwe contacten opgedaan en voelen zich weer verbonden met "de wereld waar het gebeurt”. Ook voelen zij zich gesterkt, omdat ze hun talenten hebben kunnen gebruiken en niet zijn aangesproken op wat ze niet meer kunnen. Door kunstbeoefening gaat de wereld voor ouderen letterlijk weer open.

kunst en contact

kunst op recept

“Eerst liep ik altijd naar de grond te kijken, maar nu ga ik rechterop en ik zie heel de wereld. Ik heb het nu hartstikke naar mijn zin, het gaat goed met mij!”
Hennie van Waasdijk, deelneemster Dance for Health

 Bij ouderen zijn bepaalde delen van de hersenen kwetsbaar. Het beste medicijn is de hersenen uit te dagen, nieuwe dingen te doen, die je nooit eerder hebt gedaan. Kunst leent zich daar uitstekend voor. Het is ook aangetoond dat mensen die aan actieve kunstbeoefening doen, minder depressies hebben dan mensen die het niet doen. Samen met kunst bezig zijn, je omringen met dat wat je mooi, intrigerend of ontroerend vindt, het is gezond én een bron van plezier.

kunst op recept

kunst en geld

Kunstbeoefening door ouderen levert veel op, maar vergt ook een organisatorische en financiële inspanning. Geld voor kunstbeoefening door ouderen komt grotendeels van drie bronnen: de overheid, particuliere fondsen en sponsoren. Maar bij wie moet je nu zijn? Hierover gaat het in deze film.

kunst en geld

kunst geeft kracht

"Ik vond het leuk. Er was zelf een mijnheer van 93 die meedeed, echt te gek!”
Cokkie van der Werf, deelnemer cursus 3D-printen 

De impact van kunst is het grootst als je ervan kunt leren en je grenzen kunt verkennen. Dat is niet alleen goed voor het behoud van de hersenfuncties, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld; kunstparticipatie verschaft ouderen ook een nieuwe identiteit. Je bent even niet de oma die alles vergeet of de buurman met hoorproblemen, maar de student die leert 3D-printen, de acteur die in de rol van een ander kruipt. Aan jezelf en aan de werkelijkheid kunnen ontsnappen – hoe kort ook – is van onschatbare waarde.

kunst geeft kracht

De films zijn gemaakt in opdracht van
   
Bekijk en deel
Download de brochure

missie

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in een van de twee hofjes van Stichting RCOAK, 'Liefde is het Fondament', aan de Keizersgracht te Amsterdam. Wij ondersteunen uit de opbrengst van ons vermogen in heel Nederland inclusief het Caribisch gebied van het Koninkrijk initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Uitsluitend binnen Amsterdam ondersteunen we daarnaast projecten gericht op armoede bestrijding voor andere kwetsbare groepen, ongeacht leeftijd.
 
Stichting RCOAK kent een rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar. Hiermee behoort de Stichting tot de oudste charitatieve vermogensfondsen in Nederland.
 

geschiedenis

Toen de protestanten het vanaf 1578 in Amsterdam voor het zeggen kregen, waren de katholieken voor het belijden van hun religie gedwongen ondergronds te gaan. Zij bleven echter hun weeskinderen, armen en ouderen ondersteunen vanuit het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, of Comptoir zoals het toen genoemd werd.

RCOAK, inmiddels een stichting, geeft vandaag de dag de oude caritas modern gestalte en ondersteunt uit de opbrengst van haar kapitaal initiatieven die de kwaliteit van leven van ouderen en andere kwetsbare groepen bevorderen.

“Liefde het fundament”
Over de rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar heeft dr. Jurjen Vis het boek “Liefde het Fundament”, 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam” geschreven, een uitgave van uitgeverij Boom. Kunstgeschiedenis, religiegeschiedenis en sociologie geven het verhaal extra diepte. Dit boek is verkrijgbaar bij Stichting RCOAK.

bestuur en beheer

Stichting RCOAK wordt bestuurd door het College van Regenten. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid berust bij een professioneel bureau.
 

Bureau
drs. F.M. (Frieda) de Pater, directeur
J. (Anneke) Westeneng, project- en officemanager
 
Het College komt vier keer per jaar in vergadering bijeen.


College van Regenten, van links naar rechts:
mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer
mr.drs. T.S.M. (Therese) van Schie
mr. J.G.J. (Joop) Janssen
mr. C.A. (Cilian) Jansen Verplanke
prof.dr.mr. B.A.M. (Anne-Mei) The
 
Stichting RCOAK is lid van de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland en onderschrijft haar gedragscode. Frieda de Pater is vertegenwoordigd in het bestuur van de FIN als vice-voorzitter. Daarnaast vertegenwoordigt Frieda de Pater Stichting RCOAK in het dagelijks bestuur van Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. De Stichting kent een bestuursreglement waarin onder andere de zittingstermijnen van de Regenten en de herbenoemingsprocedures zijn geregeld. Ook heeft de Stichting een beleggingsstatuut. Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder die binnen het mandaat dat jaarlijks wordt vernieuwd zelfstandig het vermogen, belegd in effecten, beheert. De rentmeester draagt zorg voor het beheer van de landerijen. Het bestuur van de Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring Naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).
Stichting RCOAK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent o.a. een vrijstelling van heffing van schenkingsrecht.
Stichting RCOAK staat open voor legaten en nalatenschappen.

hofjes

Hofje Liefde is het Fondament
Het door Claas Reijnierszoon gestichte hofje ‘Liefde is het Fondament’ is gebouwd in 1618 en werd gedurende lange tijd beheerd door de twee oudste afstammelingen van de stichter, die in Amsterdam woonden. Er zullen oude mannen of vrouwen hebben gewoond, die tegen een kleine vergoeding hun laatste dagen mochten slijten in de beschutting van het mooie hofje aan de Keizersgracht.
 
In 1886 is de administratie van het hofje overgedragen aan Stichting RCOAK, die de 24 woningen tegen een matige huurprijs (in 1960 was dat zeven gulden per maand) ter beschikking stelde aan behoeftige alleenstaande vrouwen.
 
In 1914 is het hofje, tegelijk met de twee ervoor staande huizen aan de gracht zeer grondig verbouwd in de toen populaire oud-Hollandse renaissancestijl. Aan het begin van het derde millennium is het hofje opnieuw intensief verbouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect F. Boogers. Een deel van het hofje dient nu als kantoor van Stichting RCOAK, een ander deel is verhuurd aan Amsterdamse organisaties die allen op hun eigen manier tot doel hebben de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in Amsterdam te verbeteren. De gebruikers van het hofje kijken uit op de fraaie binnentuin ontworpen door tuin- en landschapsarchitect Arend-Jan van der Horst.

 
Behalve Stichting RCOAK zijn de volgende organisaties op het hofje gehuisvest:

    Stichting Gilde Amsterdam
    Vrijwilligersacademie
    Stichting Oopoeh
 


 
Het Lindenhofje
In het Lindenhofje, het andere hofje dat nog in bezit is van Stichting RCOAK, is sinds medio 2004 een palliatieve zorgvoorziening gevestigd voor kinderen met een levensbedreigende ziekte, een kinderhospice.

 
Het Lindenhofje, een complex van 21 hofjeshuizen rondom een binnentuin, ligt in het hart van de Jordaan aan de Lindengracht te Amsterdam. Oorspronkelijk waren deze hofjeshuizen bestemd voor oudere minder draagkrachtige katholieke Amsterdammers, maar sinds de jaren ‘70 werden de meeste hofjeshuizen verhuurd aan studenten.

 
In 2001 heeft Stichting RCOAK besloten het hofje een andere bestemming te geven die beter aansluit bij de aloude woon-zorgfunctie van het hofje en ook bij de doelstelling van Stichting RCOAK. Dit besluit vormde de start van de transformatie van het Lindenhofje tot kinderhospice met behoud van de sfeer en historische uitstraling van het hofje. Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor de exploitatie van het kinderhospice.
Nadere informatie kan worden opgevraagd bij het Leger des Heils.

jaarverslag

Stichting RCOAK streeft naar een transparant donatiebeleid en publiceert sinds 2003 een jaarverslag.
 
U kunt de jaarverslagen digitaal raadplegen of op deze site downloaden in pdf-format.
 
             

maak het verschil

Wilt u een positieve impuls geven aan de kwetsbaren in onze samenleving? En uw levensvisie terugzien in uw nalatenschap? Schenk dan aan Stichting RCOAK! Met onze expertise en ons landelijke netwerk zijn we graag uw gids in het landschap van goede doelen. Als u Stichting RCOAK in uw testament opneemt, steunt u kansrijke projecten die precies aansluiten bij wat ú belangrijk vindt.

 

Moderne caritas

Stichting RCOAK ondersteunt al ruim 400 jaar weerlozen in de maatschappij. Wij selecteren projecten die een weg omhoog vormen voor mensen die buiten de boot vallen. Zo financieren wij maaltijdvoorzieningen voor dak- en thuislozen, het drugspastoraat voor (ex-) verslaafden, belevingsgerichte zorg voor dementerende ouderen, kunstprojecten voor kwetsbare ouderen, en psychosociale en palliatieve zorg voor (kanker)patiënten. 
 
Stichting RCOAK wil kwetsbare groepen blijvend bereiken. Daarom verstrekken we niet alleen donaties, maar monitoren en evalueren we onze projecten ook. Samen met landelijke partners zorgen we ervoor dat veelbelovende initiatieven zich duurzaam kunnen ontwikkelen. 
 
Stichting RCOAK ondersteunt projecten uit de opbrengst van haar vermogen. Door Stichting RCOAK in uw testament op te nemen, maakt u het verschil bij die projecten waarbij onze bijdrage alleen niet genoeg is. Via ons netwerk kunnen wij ook projecten specifiek voor u selecteren. Uw geld wordt dan rechtstreeks van betekenis voor de mensen die u voor ogen heeft. 
 
Anderen ging u voor: mevrouw Mol (overleden in 2012) had de uitdrukkelijke wens dat haar volledige nalatenschap ten goede zou komen aan bijzonder kwetsbare Amsterdammers. Jaarlijks doneren wij uit haar nalatenschap aan organisaties in de stad, die dak- en thuislozen voorzien in hun meest urgente noden. Het vermogen van Stichting Henriëtte Hofje is sinds 2016 bij ons ondergebracht in een Fonds op Naam, waarmee wij ouderenprojecten financieren.
 
Uw nalatenschap is bij Stichting RCOAK in vertrouwde handen. Wij hebben een uitstekende reputatie bij goede doelen en voeren een professioneel en transparant donatie- en vermogensbeleid. Jaarrekeningen kunt u eenvoudig jaarverslag online inzien. Stichting RCOAK heeft een ANBI-status, berekent geen kosten aan legatanten en financiert geen overheadkosten uit schenkingen. Wij garanderen dat 100% van uw geld goed terechtkomt! 
 
Nalaten aan Stichting RCOAK kan op drie manieren:
 

1. Fonds op Naam

U doet een schenking met een gerichte opdracht. Hierbij bepaalt u zelf de naam, de doelstelling en het bereik. Stichting RCOAK draagt de volledige zorg voor uw fonds en garandeert dat de schenking conform de doelstelling van de erflater wordt besteed.


2. Erfstelling

U benoemt Stichting RCOAK tot erfgenaam, waarmee u Stichting RCOAK recht geeft op (een deel van) uw nalatenschap. Uw nalatenschap wordt toegevoegd aan het vermogen van de stichting, waarmee u de continuïteit ervan waarborgt. Uit het rendement worden projecten voor kwetsbare groepen gerealiseerd, zoals door u aangegeven in uw testament. 

 

3. Legaat

U laat Stichting RCOAK een vooraf bepaald geldbedrag na of een object van waarde (zoals een effectenportefeuille of onroerend goed). Uw nalatenschap wordt besteed aan de doelstelling en doelgroep van uw keuze.

 
Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken, neem dan contact op met Frieda de Pater (directeur): 020-6232288 of via postbus@rcoak.nl. U kunt ook vanaf medio februari 2017 onze brochure ‘Geef richting aan uw nalatenschap’ downloaden of bestellen.
Stichting RCOAK
Keizersgracht 334
1016 EZ Amsterdam
tel020 623 22 88
mailpostbus@rcoak.nl

Download het RCOAK logo (eps versie of jpg versie)

Aarzel niet om onderstaand formulier in te vullen.
U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Stichting RCOAK is geregistreerd bij de kvk te Amsterdam onder het nummer 41200091.
RSIN en ANBI-nummer 3609571

Privacyverklaring

Leent uw vraag of opmerking zich niet voor schriftelijke behandeling, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het bureau van Stichting RCOAK:
020-623 22 88

* verplicht
De gegevens zijn succesvol verstuurd, een kopie is verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.
Sommige velden zijn niet correct ingevuld.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven over projecten en doelen die wij steunen? Ontvang maximaal een keer per maand updates, meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Bekijk het nieuwsbrief archief