-/-

Geld nodig voor uw
maatschappelijke project?

Als uw project meer betekenis geeft aan het leven van ouderen en andere kwetsbare groepen binnen Amsterdam, ondersteunt ons fonds dit graag financieel.

Ontdek meer

Aanvragen

Aanvragen

Van donatie-aanvraag tot uitbetaling

De Stappen op een rij

1.Toets zelf uw project op onze criteria en voorwaarden.

2. Dien een verzoek in voor een quick scan.
Na verzending ontvangt u inloggegevens waarmee u uw account kunt beheren. Bewaar deze gegevens zorgvuldig.
Binnen vier werkdagen krijgt u bericht of uw donatie-aanvraag voor verdere behandeling in aanmerking komt. Bij een positieve beoordeling wordt u uitgenodigd om een donatie-aanvraag in te dienen.

3. Upload via uw account de benodigde documenten en completeer de aanvraag o.a. met uw bankgegevens.
Binnen één tot drie maanden ontvangt u bericht of voor uw project een donatie beschikbaar wordt gesteld.
Na afloop van uw project kunt u via uw account naar het evaluatieformulier waarmee u tevens de financiële verantwoording kunt afleggen.

4. Ga via uw account naar het evaluatieformulier, volg de instructie en upload de financiële verantwoording.
Als blijkt dat uw project conform plan is uitgevoerd en dat de financiële verantwoording in orde is, staat het bedrag binnen een maand op de door u opgegeven rekening en wordt het dossier gesloten.

 

1. Criteria en voorwaarden

Uw project kan in aanmerking komen voor een donatie van Stichting RCOAK als het gericht is op:

 • het vergroten van het levensplezier van ouderen (minimaal 65+) in Nederland;
 • armoedebestrijding en ondersteuning van kwetsbare groepen van alle leeftijden in Amsterdam.
Het project dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Er wordt door uzelf en/of andere subsidieverstrekkers/fondsen bijgedragen aan de financiering van het project.
 • Het project bevindt zich in de startfase.
 • Het gaat om een éénmalige bijdrage*. Ter dekking van kosten voor exploitatie worden geen donaties toegekend.
Wij hebben een voorkeur voor projecten die innovatief zijn en in beperkte tijd worden uitgevoerd.

Uitsluitingscriteria
Een donatie wordt niet verstrekt als het project:
 • tot taak van de overheid of kerk kan worden gerekend;
 • een politiek karakter heeft;
 • commerciële (neven)doelen heeft;
 • gericht is op wetenschappelijk onderzoek;
 • als belangrijkste resultaat een publicatie of symposium/congres heeft;
 • in strijd is met de christelijke levensbeschouwelijke beginselen.
* Bij uitzondering worden meerjarige donaties verstrekt, mits het project op langere termijn niet afhankelijk is van financiële bijdragen van Stichting RCOAK.

 

2. Donatie-aanvraag

Voldoet uw project aan de voorwaarden en is geen van de uitsluitingscriteria van toepassing?

Dan zien wij graag een aanvraag voor een quick scan tegemoet. Binnen vier werkdagen laten wij u weten of wij uw aanvraag voor verdere behandeling in aanmerking komt.

U heeft reeds inloggevens ontvangen vóór 11 december 2019 en u wilt u nu uw aanvraag indienen. 
In verband met wisseling van systemen zijn reeds verstrekte inloggegevens niet bruikbaar meer. Onze excuses hiervoor.
Wij verzoeken u vriendelijk via de bovenstaande link opnieuw een verzoek in te dienen voor een quick scan. Dit is dan slechts een praktische kwestie. De beoordeling heeft al plaatsgevonden maar met de verstrekte inloggegevens kunt u uw eigen account aanmaken om uw aanvraag completeren.
U dient de bijlagen te uploaden en o.a. uw IBAN-nummer in te vullen.
De bijlagen bestaan uit:
1. een zo beknopt en kernachtig mogelijk opgesteld projectplan;
2. de projectbegroting en het dekkingsplan;
3. een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
4. de laatste jaarrekening;
5. statuten. 

3. De definitieve donatie-aanvraag

U heeft bericht van ons gekregen dat uw donatie-aanvraag voor verdere in behandeling in aanmerking komt.

Met de verstrekte inloggegevens kunt u uw aanvraag completeren.
U dient de bijlagen te uploaden en o.a. uw IBAN-nummer in te vullen.
De bijlagen bestaan uit:
1. een zo beknopt en kernachtig mogelijk opgesteld projectplan;
2. de projectbegroting en het dekkingsplan;
3. een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
4. de laatste jaarrekening;
5. statuten. 

4. Na de donatie-aanvraag: Uitbetaling

Stichting RCOAK betaalt de toegekende donatie (of een deel daarvan) na afloop van het project uit als voldaan is aan de voorwaarden die in de toekenning zijn opgenomen en op basis van een deugdelijke financiële verantwoording. Heeft u vóór 2020 een toekenning gekregen dan kunt u ons via e-mail de verantwoording sturen conform de voorwaarden zoals vermeld in uw toekenningsbrief onder vermelding van het projectnummer. Het inhoudelijke verslag geeft aan in hoeverre het project is uitgevoerd conform projectplan op basis waarvan wij u een donatie hebben toegekend, hoeveel ouderen, professionals en/of vrijwilligers waren
betrokken bij de uitvoering van het project en welke publiciteit het project heeft gehad?
Donaties toegekend ná 2019 kunnen uitsluitend worden opgevraagd en verantwoord via uw account. U logt in en gaat dan naar het evaluatieformulier om deze zo volledig en kernachtig mogelijk in te vullen en u uploadt de bestanden met betrekking tot de financiële verantwoording:
- een kosten/baten overzicht ondersteund door nota's/facturen en
- het gerealiseerde dekkingsplan. 
Indien beschikbaar is een goedkeurende accountantsverklaring over het project voldoende.  
Wij stellen het op prijs als u beeldmateriaal van het project uploadt. U geeft hiermee tegelijkertijd toestemming om dit materiaal rechtenvriij te gebruiken voor onze publicaties en website.

Bij projecten die langer duren dan een jaar zijn tussentijdse uitbetalingen mogelijk op basis van tussentijdse rapportages.

Een voorschot bij aanvang van het project behoort tot de mogelijkheden maar wordt alleen verstrekt indien de aanvrager schriftelijk aantoont dat het project geen doorgang kan vinden zonder voorschot -een recent bankafschrift waarop het saldo zichtbaar is volstaat- en, daarnaast dat de volledige financiering van het project is zeker gesteld.

Aansprekende projecten

Aansprekende projecten

Maatschappelijke projecten kunnen op onze steun rekenen

Hieronder enkele voorbeelden van projecten die wij steunen

1

De Particuliere Vervoersdienst

Ouderen blijven langer zelfstandig en mobiel

Naar De Particuliere Vervoersdienst
2

Krasse kunst

erken de kracht van kunst en creëer culturele kansen voor ouderen

Naar Krasse kunst
3

Theater Veder

Uniek aan de Veder Methode is de combinatie van positieve effecten van het reminisceren met theatrale elementen, poëzie en muziek.

Naar Theater Veder
4

Stichting Kanker in Beeld

verwerking door creatieve expressie

Naar Stichting Kanker in Beeld
5

gewoon bijzonder

in 2 jaar tijd van leegstand naar wachtlijsten

Naar gewoon bijzonder
6

Het straatpastoraat

een rechtvaardige en barmhartige samenleving

Naar Het straatpastoraat
7

Stichting OOPOEH

een leuker leven voor huisdieren

Naar Stichting OOPOEH
De missie

De missie

De missie van de stichting

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in een van de twee hofjes van Stichting RCOAK, 'Liefde is het Fondament', aan de Keizersgracht te Amsterdam. Wij ondersteunen uit de opbrengst van ons vermogen in heel Nederland inclusief het Caribisch gebied van het Koninkrijk initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Uitsluitend binnen Amsterdam ondersteunen we daarnaast projecten gericht op armoede bestrijding voor andere kwetsbare groepen, ongeacht leeftijd.
 
Stichting RCOAK kent een rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar. Hiermee behoort de Stichting tot de oudste charitatieve vermogensfondsen in Nederland.

De geschiedenis

De geschiedenis

Ruim 400 jaar geschiedenis

Toen de protestanten het vanaf 1578 in Amsterdam voor het zeggen kregen, waren de katholieken voor het belijden van hun religie gedwongen ondergronds te gaan. Zij bleven echter hun weeskinderen, armen en ouderen ondersteunen vanuit het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, of Comptoir zoals het toen genoemd werd.

RCOAK, inmiddels een stichting, geeft vandaag de dag de oude caritas modern gestalte en ondersteunt uit de opbrengst van haar kapitaal initiatieven die de kwaliteit van leven van ouderen en andere kwetsbare groepen bevorderen.

“Liefde het fundament”
Over de rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar heeft dr. Jurjen Vis het boek "Liefde is het Fundamen”, 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam” geschreven, een uitgave van uitgeverij Boom. Kunstgeschiedenis, religiegeschiedenis en sociologie geven het verhaal extra diepte. Dit boek is verkrijgbaar bij Stichting RCOAK.

Het team

Het team

Het bestuur en beheer van de stichting

Stichting RCOAK wordt bestuurd door het College van Regenten. De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en de uitvoering van het beleid berust bij een professioneel bureau. Bureau drs. F.M. (Frieda) de Pater, directeur E.W.J. (Wilco) Warmerdam, financial manager J. (Anneke) Westeneng, project- en officemanager Het College komt vier keer per jaar in vergadering bijeen.

College van Regenten, van links naar rechts:
mr. C.A. (Cilian) Jansen Verplanke
mr. D.C. (Diederik) van Wassenaer
mr.drs. T.S.M. (Therese) van Schie
prof.mr. J.S. (Jeroen) Kortmann
prof.dr.mr. B.A.M. (Anne-Mei) The
 
Stichting RCOAK is lid van de Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland en onderschrijft haar gedragscode. Frieda de Pater is vertegenwoordigd in het bestuur van de FIN als vice-voorzitter. Daarnaast vertegenwoordigt Frieda de Pater Stichting RCOAK in het dagelijks bestuur van Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. De Stichting kent een bestuursreglement waarin onder andere de zittingstermijnen van de Regenten en de herbenoemingsprocedures zijn geregeld. Ook heeft de Stichting een beleggingsstatuut. Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij een professionele vermogensbeheerder die binnen het mandaat dat jaarlijks wordt vernieuwd zelfstandig het vermogen, belegd in effecten, beheert. De rentmeester draagt zorg voor het beheer van de landerijen. Het bestuur van de Stichting Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) verklaart te voldoen aan de FIN-Normen Goed Bestuur en heeft daartoe de jaarlijkse Verklaring Naleving FIN-Normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt (meest recent in 2018).


Stichting RCOAK is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent o.a. een vrijstelling van heffing van schenkingsrecht.
Stichting RCOAK staat open voor legaten en nalatenschappen.

Hofjes

Hofjes

Het Lindenhofje

In het Lindenhofje, het andere hofje dat nog in bezit is van Stichting RCOAK, is sinds medio 2004 een palliatieve zorgvoorziening gevestigd voor kinderen met een levensbedreigende ziekte, een kinderhospice.
 
Het Lindenhofje, een complex van 21 hofjeshuizen rondom een binnentuin, ligt in het hart van de Jordaan aan de Lindengracht te Amsterdam. Oorspronkelijk waren deze hofjeshuizen bestemd voor oudere minder draagkrachtige katholieke Amsterdammers, maar sinds de jaren ‘70 werden de meeste hofjeshuizen verhuurd aan studenten.
 
In 2001 heeft Stichting RCOAK besloten het hofje een andere bestemming te geven die beter aansluit bij de aloude woon-zorgfunctie van het hofje en ook bij de doelstelling van Stichting RCOAK. Dit besluit vormde de start van de transformatie van het Lindenhofje tot kinderhospice met behoud van de sfeer en historische uitstraling van het hofje. Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor de exploitatie van het kinderhospice.

Nadere informatie kan worden opgevraagd bij het Leger des Heils.

Hofje Liefde is het Fondament

Het door Claas Reijnierszoon gestichte hofje ‘Liefde is het Fondament’ is gebouwd in 1618 en werd gedurende lange tijd beheerd door de twee oudste afstammelingen van de stichter, die in Amsterdam woonden. Er zullen oude mannen of vrouwen hebben gewoond, die tegen een kleine vergoeding hun laatste dagen mochten slijten in de beschutting van het mooie hofje aan de Keizersgracht.
 
In 1886 is de administratie van het hofje overgedragen aan Stichting RCOAK, die de 24 woningen tegen een matige huurprijs (in 1960 was dat zeven gulden per maand) ter beschikking stelde aan behoeftige alleenstaande vrouwen.
 
In 1914 is het hofje, tegelijk met de twee ervoor staande huizen aan de gracht zeer grondig verbouwd in de toen populaire oud-Hollandse renaissancestijl. Aan het begin van het derde millennium is het hofje opnieuw intensief verbouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect F. Boogers. Een deel van het hofje dient nu als kantoor van Stichting RCOAK, een ander deel is verhuurd aan Amsterdamse organisaties die allen op hun eigen manier tot doel hebben de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in Amsterdam te verbeteren. De gebruikers van het hofje kijken uit op de fraaie binnentuin ontworpen door tuin- en landschapsarchitect Arend-Jan van der Horst.

Nalaten

Nalaten

Maak het verschil

Wilt u een positieve impuls geven aan de kwetsbaren in onze samenleving? En uw levensvisie terugzien in uw nalatenschap? Schenk dan aan Stichting RCOAK! Met onze expertise en ons landelijke netwerk zijn we graag uw gids in het landschap van goede doelen. Als u Stichting RCOAK in uw testament opneemt, steunt u kansrijke projecten die precies aansluiten bij wat ú belangrijk vindt.

Moderne caritas

Stichting RCOAK ondersteunt al ruim 400 jaar weerlozen in de maatschappij. Wij selecteren projecten die een weg omhoog vormen voor mensen die buiten de boot vallen. Zo financieren wij maaltijdvoorzieningen voor dak- en thuislozen, het drugspastoraat voor (ex-) verslaafden, belevingsgerichte zorg voor dementerende ouderen, kunstprojecten voor kwetsbare ouderen, en psychosociale en palliatieve zorg voor (kanker)patiënten. 
 
Stichting RCOAK wil kwetsbare groepen blijvend bereiken. Daarom verstrekken we niet alleen donaties, maar monitoren en evalueren we onze projecten ook. Samen met landelijke partners zorgen we ervoor dat veelbelovende initiatieven zich duurzaam kunnen ontwikkelen. 
 
Stichting RCOAK ondersteunt projecten uit de opbrengst van haar vermogen. Door Stichting RCOAK in uw testament op te nemen, maakt u het verschil bij die projecten waarbij onze bijdrage alleen niet genoeg is. Via ons netwerk kunnen wij ook projecten specifiek voor u selecteren. Uw geld wordt dan rechtstreeks van betekenis voor de mensen die u voor ogen heeft. 
 
Anderen ging u voor: mevrouw Mol (overleden in 2012) had de uitdrukkelijke wens dat haar volledige nalatenschap ten goede zou komen aan bijzonder kwetsbare Amsterdammers. Jaarlijks doneren wij uit haar nalatenschap aan organisaties in de stad, die dak- en thuislozen voorzien in hun meest urgente noden. Het vermogen van Stichting Henriëtte Hofje is sinds 2016 bij ons ondergebracht in een Fonds op Naam, waarmee wij ouderenprojecten financieren.
 
Uw nalatenschap is bij Stichting RCOAK in vertrouwde handen. Wij hebben een uitstekende reputatie bij goede doelen en voeren een professioneel en transparant donatie- en vermogensbeleid. Jaarrekeningen kunt u eenvoudig jaarverslag online inzien. Stichting RCOAK heeft een ANBI-status, berekent geen kosten aan legatanten en financiert geen overheadkosten uit schenkingen. Wij garanderen dat 100% van uw geld goed terechtkomt! 
 
Nalaten aan Stichting RCOAK kan op drie manieren:
 
1. Fonds op Naam
U doet een schenking met een gerichte opdracht. Hierbij bepaalt u zelf de naam, de doelstelling en het bereik. Stichting RCOAK draagt de volledige zorg voor uw fonds en garandeert dat de schenking conform de doelstelling van de erflater wordt besteed.

2. Erfstelling
U benoemt Stichting RCOAK tot erfgenaam, waarmee u Stichting RCOAK recht geeft op (een deel van) uw nalatenschap. Uw nalatenschap wordt toegevoegd aan het vermogen van de stichting, waarmee u de continuïteit ervan waarborgt. Uit het rendement worden projecten voor kwetsbare groepen gerealiseerd, zoals door u aangegeven in uw testament. 
 
3. Legaat
U laat Stichting RCOAK een vooraf bepaald geldbedrag na of een object van waarde (zoals een effectenportefeuille of onroerend goed). Uw nalatenschap wordt besteed aan de doelstelling en doelgroep van uw keuze.

 
Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken, neem dan contact op met Frieda de Pater (directeur): 020-6232288 of via postbus@rcoak.nl

Contact informatie

Contact informatie

Aarzel niet om onderstaande formulier in te vullen.
U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

De stiching RCOAK is geregistreerd bij de KvK te Amsterdam onder het nummer 41200091.
RSIN en ANBI-nummer 3609571.

Adres

Keizersgracht 334
1016 EZ Amsterdam

Telefoon

020 623 22 88